imic2007


Ðéóôåýåôå ðùò ç åêðáßäåõóç êáé Ýíá óùóôü äßêôõï åðáöþí ìðïñåß íá óáò öÝñåé ðåñéóóüôåñç äïõëåéÜ?


Áí íáé, äåí èá ðñÝðåé íá ÷Üóåôå ôï ìåãáëýôåñï åêðáéäåõôéêü ãåãïíüò óôï ÷þñï ôùí Ôáîéäéþí ÊéíÞôñùí êáé ôùí Óõíåäñßùí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí ÁèÞíá:

Ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ åëëçíéêïý ðáñáñôÞìáôïò ôïõ SITE

Ôï ôñßôï óõíÝäñéï ôçò óåéñÜò èá áó÷ïëçèåß êáé ðÜëé ìå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôï ÌÜñêåôéíãê Ðñïïñéóìþí èá åóôéÜóåé üìùò ôçí ðñïóï÷Þ ôïõ óôçí ðñïóÝëêõóç ôçò ðëÝïí áíèçñÞò êáé åõçìåñïýóáò äñáóôçñéüôçôáò ôïõ ÷þñïõ ðïõ åßíáé ïé äéÜöïñåò ìïñöÝò êáé ôýðïé åôáéñéêþí åêäçëþóåùí êáé ôáîéäéþí êéíÞôñùí.

Óôï ðñïçãïýìåíï óõíÝäñéï ôçò óåéñÜò óõììåôåß÷áí ðåñéóóüôåñïé áðü 400 óýíåäñïé êáé óôï íÝï óõíÝäñéï áíáìÝíïõìå êáé ðÜëé íÝï ñåêüñ óõììåôï÷þí! 

Óôï öåôéíü óõíÝäñéï, ìéá óåéñÜ áðü áõèåíôßåò áðü ôï ÷þñï ôùí èá ðáñïõóéÜóïõí ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí Åëëáäá ìïíáäéêïý åíäéáöÝñïíôïò èÝìáôá êáé èá ìáò äåßîïõí ðþò ìðïñïýìå íá ãßíïõìå êáëýôåñïé åðáããåëìáôßåò êáé íá êåñäßóïõìå ðåñéóóüôåñåò äïõëåéÝò!

Ìç ÷Üóåôå ôïõò êáëýôåñïõò, äéåèíåßò ïìéëçôÝò ôïõ ðïõ åîáóöáëßóáìå ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ Åëëçíéêïý ÐáñáñôÞìáôïò ôïõ SITE êáé Ýñ÷ïíôáé óôçí ÅëëÜäá åéäéêÜ ãéá ôï IMIC:

- Paul Flackett CITE, UK, 

SITE President 1995

- Tasso Pappas CITE, Greece,

SITE President 2000 and President SITE Greek
Chapter 2006 

- Carolyn Dow, UK,

SITE President 2001 and Director of SITE Europe

- Bruce Tepper CITE, US,

Director of SITE Intl Board

- Lode Beckers, Belgium,

Former Board member of SITE Foundation and Belgian Chapter, Chairman of LOBO N.V. Eurostrategies

- Bill La Violette, US, 

Chairman of several SITE Intl Conferences, Managing Director & Publisher Incentives & Meetings International

- Rodolfo Musco, Italy,

CMP, CMM, President SITE Italian Chapter, President of Motivation & Events

Åðßóçò ìç ÷Üóåôå ôïõò:

- Sotiris Avgoustis, US,

Chair and Associate Professor, IU Department of Tourism, Conventions and Event Management, Indianapolis University

- Jon Bradshaw, UK,

Sales Manager of IMEX

- Alexandros Kouris, Greece,

PRC Group Director Designate and Head of Communications Business Unit 

- Maarten Vanneste, Belgium,

President of MPI Belgium in 2003-2004, President and CEO of Abbit Meeting Support


êáé ðïëëïýò Üëëïõò. Ãéá íá äåßôå üëïõò ôïõò ïìéëçôÝò, êÜíåôå êëéê åäþ.

ÐáñÜëëçëá ìå ôï óõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß Ýêèåóç, åðéêïéíùíÞóôå ìáæß óáò êáé êëåßóôå Üìåóá ôï äéêü óáò ðåñßðôåñï!

 

ÁíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï óõíÝäñéï èá âñåßôå óôï äéêôõáêü ôüðï http://imic2007.conferences.gr

 

Óáò ðåñéìÝíïõìå êáé ðÜëé óôï IMIC!

 

Ìáñßá ËéÜôóïõ
Business Development Manager - Conferences & Incentives

ÏñãÜíùóç
Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá
ÕøçëÜíôïõ 28, 172 36 ÄÜöíç I Ôçë.: 2109730697 I Fax: 2109767208
Email: imic2007@heliotopos.net I Website: http://imic2007.conferences.gr

 
       

:  15/01/2007

Heliowebs