PRINTER FRIENDLY VERSION Óôñïããõëü ÔñáðÝæé

ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ êáé ÐÏÉÏÔÇÔÁ êáé ü÷é ìüíï ÇËÉÏÓ êáé ÐÁÑÁÄÏÓÇÓõíôïíéóôÞò:

ÁëÝîáíäñïò ÊïõñÞò

PRC Group shareholder, Executive Director Designate and Head of the Communications Business Unit

 

  Âéïãñáöéêü

 

 

Ðáíáãéþôçò ÁñêïõìáíÝáò

Financial Advisor of the Mayor of Athens

 

  Âéïãñáöéêü (óýíôïìá äéáèÝóéìï)

 

 

 

 

Âáóßëçò Èåï÷áñÜêçò, Greece

Associate Professor of Marketing & Entrepreneurship, MBA Academic Director, Alba Graduate School

 

  Âéïãñáöéêü

Ãéþñãïò ÊáñáìÜíïò, Greece

Director of Communications & Marketing, Athens International Airport

 

  Âéïãñáöéêü

ÄçìÞôñçò Êïýôïõëáò

Tourism & Marketing Consultant

 

  Âéïãñáöéêü

Ãéþñãïò Ìðáñìðïýôçò

Director of Marketing and Corporate Communications, Mediterranean Hotel and Rodos Palace Resort & International Convention Center

 

  Âéïãñáöéêü

 

 

 

Ìáñßá-ÅéñÞíç Ä. Ôñéáíôáöýëëïõ

Emery Wines, Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò "Åëëçíßäåò ôïõ Êñáóéïý"

 

  ÂéïãñáöéêüÕðü ôçí Áéãßäá:

 

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ - ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÎÅÍÏÄÏ×ÙÍ
ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇÓ & ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÈÇÍÙÍÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÔÁÎÉÄÉÙÔÉÊÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÅËËÁÄÏÓ

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅËËÇÍÙÍ ÏÑÃÁÍÙÔÙÍ ÅÊÈÅÓÅÙÍ ÊÁÉ ÓÕÍÅÄÑÉÙÍ¸ÍÙÓÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÃÑÁÖÅÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÓÊÅÐÔÙÍ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 
 
: 28, 172 36 - ,
  .: 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: imic2007@heliotopos.net
  Http://imic2007.conferences.gr


Go back to the regular design